Vraag: voor ons huwelijk heeft mijn man een huis gekocht. Hij zei toen tegen mij dat hij geld geleend heeft van familie om het huis te kunnen kopen. Nu ben ik er pas geleden achtergekomen dat hij bijna 20 duizend euro aan het terugbetalen is aan de bank omdat hij het geleend heeft voor het huis. Hij had het verborgen gehouden voor mij. Hij weet dat ik en mijn familie heel erg tegen rente zijn omdat het h’araam is. En nu woon ik in een huis dat met rente gefinancierd is. Ik weet niet wat ik moet doen. Word ik gestraft omdat het huis met rente gekocht is en ik erin woon? Ik zit er echt mee en weet niet wat te doen.

Antwoord: alle lof is voor Allah.

Op www.islamqa.info vonden wij het volgende en hebben het voor u vertaald.

Vraag: ik ben een getrouwde vrouw. Een tijdje geleden verbeterden de werkomstandigheden van mijn man enorm, al-h’amdoelillaah. In plaats van het danken van Allah voor deze gunst, moge Allah hem corrigeren, staat hij erop om een huis te kopen door middel van een op rente gebaseerde hypotheek. Hij zegt dat vele geleerden dit hebben toegestaan voor degenen die in een niet-islamitisch land leven. Zal ik om scheiding vragen, of bij hem blijven terwijl de hele zonde op hem rust? Ben ik zondig als ik bewust kies voor een duur huis zodat hij bang is dat hij niet in staat is om de grote termijnen te betalen en van gedachte veranderd? Adviseer mij alstublieft, ik ben zeer verward aangezien wij een zoon hebben.

Antwoord: alle lof is voor Allah.

Het is niet toegestaan om een huis of iets anders te kopen door middel van ribaa (rente), of het nou in een islamitisch land is of in een niet-islamitisch land, vanwege de algemene betekenis van het bewijs dat ribaa verbiedt en degene vervloekt die het nuttigt en betaalt. Dit is de mening van de meerderheid van de geleerden.

De H’anafie’s zijn van mening dat het toegestaan is om ribaa te nemen van niet-moslims in daar al-h’arb (een land dat in oorlog is met een islamitisch land), en dat elk contract of transactie ten gunste van een moslim geldig is zolang het gebaseerd is op wederzijdse goedkeuring en er geen enkele vorm van bedrog of verraad bij betrokken is.

Al-Kasaanie zei in Badaa-ie al-Sanaa-ie (7/132): “Hierop berustend, als een moslim of een dzimmie vreedzaam daar al-h’arb binnengaat en een contract aangaat met een niet-moslim of enig contract dat ongeldig is volgens de islamitische wetgeving, dit is toegestaan volgens Aboe H’aniefah en Moh’ammed (moge Allah hen genadig zijn). Hetzelfde geldt voor als hij een gevangene is van hen, of hij wordt een moslim in daar al-h’arb en migreerde nog niet om zich bij ons aan te sluiten, en hij gaat een contract aan met een niet-moslim. De basis voor hun mening is dat het nemen van ribaa valt onder de kop van het nuttigen van rijkdom, en het nuttigen van rijkdom van een h’arbie niet-moslim is toegestaan, omdat er geen bescherming is van de eigendommen van een h’arbie niet-moslim. Dus de moslim kan het nemen onder voorwaarde dat er geen verraad of bedrog bij betrokken is; en als de andere partij er mee instemt, dan is er geen bedrog.” (Einde citaat.)

Ibn al-Hammaam zei in Fath’ al-Qadier (7/39): “Het lijkt dat het toegestaan is voor de moslim om te handelen met op rente gebaseerde transacties onder voorwaarde dat de moslim degene is die er voordeel uit haalt.” (Einde citaat.)

Zie Tabyien al-Haqaa-iq (4/97); al-‘Inaayah Sharh al-Hidaayah (7/38); Haashiyat Ibn ‘Aabidien (5/186).

Het is hier duidelijk dat de H’anafie’s het nemen van rente van een kaafir (ongelovige) die een h’arbie is – in daar al-h’arb – als toegestaan beschouwen omdat zijn eigendommen eigenlijk toegestaan zijn, dus is het toegestaan om het te nemen met zijn instemming door middel van rente.

Maar betreffende een moslim die ribaa betaalt aan een kaafir, dat is niet toegestaan!

Aldus is het duidelijk dat degenen zich vergissen die fataawaa uitvaardigen zeggende dat het toegestaan is om ribaa te betalen in kaafir-landen, gebaseerd op de H’anafie opvatting.

In feite is alle ribaa h’araam (verboden) en het maakt geen verschil of het is tussen twee moslims of tussen een moslim en een kaafir. Degene die rente nuttigt en degene die het betaalt worden beide een strenge waarschuwing verstrekt. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Vrees Allah en neem afstand van wat overblijft van ar-ribaa (de rente) (#1) indien jullie (werkelijk) gelovigen zijn. Als jullie dat dan niet doen, verwacht dan zeker een oorlog van Allah en Zijn boodschapper (Moh’ammed). En als jullie berouw tonen, dan is er voor jullie jullie hoofdsom (oorspronkelijke kapitaal, zonder rente). Handel niet onrechtvaardig (door meer te vragen dan jullie hoofdsom) en jullie zullen niet onrechtvaardig behandeld worden (door minder te ontvangen dan jullie hoofdsom).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 278-279.]

<<< (#1) D.w.z.: neem na het horen van deze waarschuwing afstand van ar-ribaa welke de mensen jou nog verschuldigd zijn.>>>

En Moeslim (1598) leverde over dat Djaabir (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vervloekte degene die ribaa nuttigt en degene die het betaalt, degene die het opschrijft en de twee die er getuigen van zijn, en hij zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Zij zijn allemaal hetzelfde.’

Ibn Qoedaamah (moge Allah hem genadig zijn) zei in al-Moeghnie (4/47): “Het verbod op ribaa in daar al-h’arb is hetzelfde als het verbod op ribaa in daar al-Islaam. Dit is de mening van Maalik, al-Awzaa-ie, Aboe Yoesoef, al-Shaafi’ie en Ish’aaq …omdat Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Allah de handel toegestaan heeft en ar-ribaa verboden heeft (#2)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 275.]

<<< (#2) Er is geen handel in de hele wereld waarbij er een vaste en gegarandeerde winst is zonder enig risico. Men dient arbeid en geld te investeren en risico’s onder ogen te zien. De woekeraar daarentegen, die slechts zijn geld uitleent, blijft een vaste hoeveelheid winst ontvangen zonder enige inspanning en zonder enig risico of wat dan ook. Arbeid en risico rusten uitsluitend op de debiteur, hoewel de crediteur wel deelt in de winst! Op grond van welke redenering en welke principes van logica, rechtvaardigheid en economie is het gerechtvaardigd voor hem om een vaste winst te ontvangen? Zelfs vanuit een economisch oogpunt zal handel helpen een maatschappij op te bouwen, terwijl rente leidt tot ruïnering. (Uit Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) Zie het artikel Analyse van de financiële crisis in het licht van de sharie’ah.>>>

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Degenen die ar-ribaa (de rente) eten zullen (op de Dag der Opstanding) niet opstaan (uit hun graven) behalve als degene die opstaat terwijl de satan hem slaat wat leidt tot krankzinnigheid (#3)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 275.]

<<< (#3) Of handelend als een persoon bezeten door een demon. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

En Allah zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Vrees Allah en neem afstand van wat overblijft van ar-ribaa (de rente) indien jullie (werkelijk) gelovigen zijn.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 278.]

En de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die iets extra’s betaalt of iets extra’s vraagt, heeft zich ingelaten met ribaa.”

En er zijn andere ah’aadieth.

Wat verboden is in daar al-Islaam is ook verboden in daar al-h’arb, zoals ribaa tussen twee moslims.” (Einde citaat.)

Geachte vragenstelster, als uw man erop staat om te handelen in ribaa, dan rust de zonde op hem en dat zal u niet schaden zo lang u deze daad verafschuwt. Daarom dient u niet te vragen om een echtscheiding, maar u dient door te gaan met het adviseren van hem en hem waarschuwen tegen het vallen in deze ernstige grote zonde. Herinner hem eraan dat wat bij Allah is veel beter en blijvender is, en dat het leven in een huurwoning, ook al is de huur hoog, veel beter is dan het bezitten van een huis betaalt door middel van ribaa.

We vragen Allah om jullie beide te helpen en te leiden, en om jullie in staat te stellen om tevreden te zijn, en om jullie weg te leiden van rente, zijn last, zijn zorgen en zijn kwade gevolgen.

En Allah weet het best.

Islam Q&A

Bronvermelding: www.uwkeuze.net