Waarom verboden?

Het verbod op rente

De Islaam staat toe dat kapitaal door handel vergroot wordt. Maar tegelijkertijd blokkeert de Islaam de weg voor iemand die zijn kapitaal wil vergroten door geld uit te lenen op basis van woeker of rente (riba). Of het nou om een hoog of laag percentage gaat; dat maakt in de Islaam niks uit.

De Profeet heeft gezegd: “Als woeker en verkrachting in de Islaam verschijnen, dan geven de mensen zich over aan de straf van Allah.”

 

 

De wijsheid van het verbod op rente

Het strenge verbod op rente in de Islaam komt voort uit een diepgaande zorg voor het morele, sociale en economische welzijn van de mensheid. Imam Razi heeft gezegd in zijn  Tafsier van Koran:

Ten eerste: Het nemen van rente betekent het toe-eigenen van de eigendommen van een ander, zonder hem daar iets voor in ruil te geven. Want degene die een dirham voor twee dirham uitleent, krijgt een dirham extra. Dit heeft volgens een hadith een grote onschendbaarheid. “Iemands eigendom zijn zo heilig als zijn bloed. Dit betekent, dat het wegnemen van zijn eigendom zonder hem daarvoor iets in de plaats te geven haram is.”

Ten tweede: De afhankelijkheid van rente weerhoudt mensen ervan om te werken voor hun geld. De waarde van het werk zal in achting dalen en hij zal zich de moeite willen besparen om bijvoorbeeld een eigen zaak te leiden. Evenmin zal hij zijn geld aan handel of industrie willen riskeren. Dit leidt weer op zijn beurt tot vermindering van voordeel bij mensen terwijl de wereldhandel niet door kan gaan zonder industrie en handel.

Ten derde: Het toestaan van rente ontmoedigt de mensen om, zoals de Islaam vereist, goed voor de andere te zijn.

Ten vierde: Degene die geld uitleent, is zeer waarschijnlijk rijk en de lener arm. Als rente geoorloofd zou zijn, dan zullen de rijken de armen uitbuiten. Kortom, dit betekent dus dat in een samenleving waar rente toegestaan is, de sterkeren voordeel zullen trekken uit het lijden van de armen.

 

 

Bewijzen uit de Koran

Allah de Verhevene zegt:

{Degenen die van de rente eten zullen niet anders opstaan als degene die opstaat en door de Satan tot bezetenheid is geslagen. Dat is omdat zij zeggen: De handel is te vergelijken met rente. Maar Allah heeft de handel toegestaan en de rente verboden. En wie nadat de vermaning van zijn Heer tot hem is gekomen stopt: voor hem is wat hij al heeft, zijn zaak is aan Allah, maar wie het herhaalt: zij zijn de bewoners van de hel. Zij zijn daarin eeuwig levenden. Allah zal de rente al zijn zegeningen ontnemen en Hij zal (de zegeningen) van de liefdadigheid vermeerderen en Hij houdt van geen enkel ondankbare zondaar.} [soerah 2, vers 275-276]

Allah zegt ook:

{Oh jullie die geloven, vreest Allah en geeft op wat ervan (het vragen) van rente overblijft, als jullie gelovigen zijn. En wanneer jullie (dit) niet doen: weest op de hoogte van de oorlog van Allah en Zijn boodschapper. Maar als jullie berouwvol zijn, dan blijft het oorspronkelijke bezit voor jullie. Jullie plegen (dan) geen onrechtvaardigheid en jullie worden niet onrechtvaardig behandelt.} [soerah 2, vers 278-279]

Dit zijn enkele verzen over riba uit soerah al Baqara. Er zijn meerdere verzen in andere soerahs die over riba gaan, maar ik hou het voorlopig op deze twee.

 

Bewijzen uit de soennah

De Profeet, God zegene hem en schenke hem vrede, heeft gezegd: “Vermijd de zeven doodzonden.” Ze (metgezellen) zeiden: “En wat zijn dat, oh Boodschapper van Allah?” Hij zei: “Deelgenoten aan Allah toekennen, zwarte magie, het onterecht doden van een ziel, het consumeren van riba (woekerrente), het consumeren van de eigendommen van de wees, het zich terugtrekken tijdens een heilige oorlog, het beschuldigen van de eerbare, reine gelovigen.” {overgeleverd door Bukhari enMuslim.}

Op gezag van Jabir: Hij zei: “De Profeet vervloekte degene die riba consumeert, degene die riba verstrekt, degene die het registreert en de twee getuigen ervan.” Hij zei: “Ze zijn hetzelfde.” {Overgeleverd in sahih ibn Majah en Muslim}
Overgeleverd door Abdullah ibn Handala dat de Profeet, God zegene hem en schenke hem vrede, zei:“Eén dirham riba die wordt geconsumeerd door een man terwijl hij het weet; die is zwaarder dan zesendertig keer ontucht begaan.” {overgeleverd door IbnMaja en Ahmad.

Riba is verboden in de Koran en de soennah en de consensus van de geleerden. Niemand van de geleerden heeft gezegd dat het wel zou mogen.

Regeling: Woekerrente werd verboden in het jaar 8/ 628 of 9/629.

 

Het alternatief voor rente

Door rente (riba) uit de maatschappij te verbannen, probeert de Islaam een samenleving te creëren die gebaseerd is op eerlijkheid en rechtvaardigheid. Zo wordt het rechtvaardig gevonden om te delen in winst en verlies. In het geval van een lening, in plaats van een vooraf afgesproken bedrag terug te eisen, ongeacht de  uitkomst van de onderneming van de lener.

Het delen van de winst is legitiem en dit heeft het fundament gevormd van het islamitisch bankieren. De eigenaar van het uitgeleende kapitaal heeft dus recht op een gedeelte van de winst van de lener. Dit is toegestaan, omdat het toegevoegde bedrag alleen betrekking heeft op de winst en niet zoals bij rente op een vaste percentage van het kapitaal.

 

Conclusie

Middels deze lezing,  wil ik iedereen attent maken op het gevaar van riba en dat het een van de grootste zonden is. Men moet streven naar een toegestane manier om zijn transacties legitiem af te sluiten. Men moet waken dat hij Allah tevreden stelt, al gaat het ten koste van een geldbedrag of iets anders van dit wereldse leven. Allah de Verhevene zegt:

{En vreest de Dag waarop jullie tot Allah teruggevoerd zullen worden: dan zal ieder ziel beloond worden voor wat zij verdiend heeft en zij zullen niet onrechtvaardig behandeld worden.} [2:281]

 

Zoekt u meer informatie?

LITERATUUR

 

LEZINGEN

Luister naar de lezing: “Rente” (door Abou Ismail)

ARTIKELEN

Lees de volgende artikelen: